Создать сайт бесплатно!

Зарегистрируйтесь в 2 клика - и получите бесплатный, готовый сайт для Вашего бизнеса, продвижение и клиентов за 5 минут.

Обращение к предпринимателям - начать бизнес в интернете никогда не было так просто!

13.09.13

На Русском На Английском На Украинском На Белорусском На Немецком На Азербайджанском

На РусскомЗдравствуйте, дорогие коллеги! Я знаю, что Вы хотите изменить Вашу жизнь к лучшему, Вы хотите сделать благо для своей семьи и Вы выбрали путь бизнеса - путь создания своей компании. Или пусть частного специалиста. Это очень достойно. На "постсоветском" пространстве наиболее безопасным путём считается работать в крупной компании или в государственном учреждении. Однако Вы идёте именно по пути создания своего собственного дела и это очень правильно.

Когда-то я так же начинал, я ничего не знал ни про бизнес, ни про интернет, ни про сайты. Так сложилось что мне удалось создать бизнес, связанный с интернет-технологиями и я очень много про это узнал и понял. Сейчас я знаю, что пришло время поделиться моими знаниями и наработками с другими людьми. Я создал сервис, позволяющий каждому, без знания программирования или чего-то такого особенного создать свой собственный сайт.

На Вашем сайте никогда не будет никакой рекламы, как на популярных конструкторах сайтов. Эта система позволит Вам развиваться безгранично - Вы вполне сможете через время "забрать" свой сайт и переехать на собственный сервер. Основные функции сервиса бесплатны, Вам не придётся платить ничего в начале бизнеса. Я дополнил этот сервис обучающим курсом. Понятное дело, что не всё будет ясно сразу, что-то не получится, о чём то Вы даже не подозреваете - я помогу и расскажу Вам об этом. Чтобы получить обучающий курс Вам достаточно всего лишь зарегистрироваться, не ждите, зарегистрируйте свой сайт прямо сейчас!

 

Appeal to businessmen - to start a business on the Internet has never been so easy!

На АнглийскомHello, dear colleagues! I know that you want to change your life for the better, you want to do good for your family and you have chosen the path of business - a way of creating your company. Or let the private specialist. This is a very worthy. On the "post-Soviet" space is considered to be the safest way to work in a large company or a public institution. However, you are going to follow the way of creating your own business, and this is very true.

Once I just started, I knew nothing about business, not about the Internet or about the sites. It so happened that I was able to create a business associated with Internet technology and I learned a lot about it and realized. Now I know that it's time to share my knowledge and best practices with others. I have created a service that allows anyone without programming knowledge or something special to create your own website.

On your website will never be any advertising on popular constructors of sites. This system will allow you to develop unlimited - you can quite a time to "pick up" your site and move on your own server. The main functions of the service is free, you will not have to pay anything at the beginning of the business. I added this service learning course. It is clear that not all will be clear at once that something does not work, what you do not even suspect - I will help you and tell you about it. To get the training course you only need to register, do not wait, register your website right now!

 

Звернення до підприємців - почати бізнес в інтернеті ніколи не було так просто!

На УкраинскомЗдрастуйте, дорогі колеги! Я знаю, що Ви хочете змінити Ваше життя на краще, Ви хочете зробити благо для своєї родини і Ви вибрали шлях бізнесу - шлях створення своєї компанії. Або нехай приватного спеціаліста. Це дуже гідно. На "пострадянському" просторі найбільш безпечним шляхом вважається працювати у великій компанії або в державній установі. Однак Ви йдете саме по шляху створення своєї власної справи і це дуже правильно.

Колись я так само починав, я нічого не знав ні про бізнес, ні про інтернет, ні про сайти. Так склалося що мені вдалося створити бізнес, пов'язаний з інтернет-технологіями і я дуже багато про це дізнався і зрозумів. Зараз я знаю, що настав час поділитися моїми знаннями та напрацюваннями з іншими людьми. Я створив сервіс, що дозволяє кожному, без знання програмування або чогось такого особливого створити свій власний сайт.

На Вашому сайті ніколи не буде ніякої реклами, як на популярних конструкторах сайтів. Ця система дозволить Вам розвиватися безмежно - Ви цілком зможете через час "забрати" свій сайт і переїхати на власний сервер. Основні функції сервісу безкоштовні, Вам не доведеться платити нічого на початку бізнесу. Я доповнив цей сервіс навчальним курсом. Ясна річ, що не все буде ясно відразу, щось не вийде, про що то Ви навіть не підозрюєте - я допоможу і розповім Вам про це. Щоб отримати навчальний курс Вам достатньо всього лише зареєструватися, не чекайте, зареєструйте свій сайт прямо зараз!

 

Зварот да прадпрымальнікаў - пачаць бізнэс у інтэрнэце ніколі не было так проста!

На БелорусскомДобры дзень, дарагія калегі! Я ведаю, што Вы хочаце змяніць Вашу жыццё да лепшага, Вы хочаце зрабіць карысць для сваёй сям'і і Вы выбралі шлях бізнесу - шлях стварэння сваёй кампаніі. Ці хай прыватнага спецыяліста. Гэта вельмі годна. На "постсавецкай" прасторы найбольш бяспечным шляхам лічыцца працаваць у буйной кампаніі або ў дзяржаўнай установе. Аднак Вы ідзяце менавіта па шляху стварэння свайго ўласнага справы і гэта вельмі правільна.

Калісьці я гэтак жа пачынаў, я нічога не ведаў ні пра бізнэс, ні пра інтэрнэт, ні пра сайты. Так склалася што мне ўдалося стварыць бізнес, звязаны з інтэрнэт-тэхналогіямі і я вельмі шмат пра гэта даведаўся і зразумеў. Цяпер я ведаю, што прыйшоў час падзяліцца маімі ведамі і напрацоўкамі з іншымі людзьмі. Я стварыў сэрвіс, які дазваляе кожнаму, без веды праграмавання або чагосьці такога асаблівага стварыць свой уласны сайт.

На Вашым сайце ніколі не будзе ніякай рэкламы, як на папулярных канструктарах сайтаў. Гэтая сістэма дазволіць Вам развівацца бязмежна - Вы цалкам зможаце праз час "забраць" свой сайт і пераехаць на ўласны сервер. Асноўныя функцыі сэрвісу бясплатныя, Вам не прыйдзецца плаціць нічога ў пачатку бізнесу. Я дапоўніў гэты сэрвіс навучальным курсам. Зразумелая справа, што не ўсё будзе ясна адразу, нешта не атрымаецца, пра што то Вы нават не здагадваецеся - я дапамагу і раскажу Вам пра гэта. Каб атрымаць навучальны курс Вам дастаткова ўсяго толькі зарэгістравацца, не чакайце, зарэгіструйце свой сайт прама зараз!

 

Appell an Unternehmer - um ein Geschäft im Internet starten war noch nie so einfach!

На НемецкомHallo, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß, dass Sie Ihr Leben zum Besseren verändern wollen, möchten Sie, Gutes zu tun für meine Familie, und Sie haben den Weg der Unternehmen gewählt - ein Weg zur Schaffung ihres Unternehmens. Oder lassen Sie den privaten Spezialist. Dies ist ein sehr würdiger. Auf der "post-sowjetischen" Raum wird als der sicherste Weg, um in einem großen Unternehmen oder einer öffentlichen Institution zu arbeiten. Allerdings wirst du die Möglichkeit zu schaffen, Ihr eigenes Geschäft zu folgen, und das ist sehr wahr.

Einmal habe ich gerade erst begonnen, wusste ich nichts über das Geschäft, nicht über das Internet oder über die Websites. So geschah es, dass ich in der Lage, ein Geschäft mit Internet-Technologie verbunden zu erstellen war, und ich lernte eine Menge über sie und realisiert. Jetzt weiß ich, dass es Zeit ist, mein Wissen und Best Practices mit anderen zu teilen. Ich habe eine Dienstleistung, die jedermann ermöglicht, ohne Programmierkenntnisse oder etwas Besonderes zu Ihrer eigenen Website zu erstellen erstellt.

Auf Ihrer Website wird niemals Werbung auf beliebten Designern wie Seiten sein. Dieses System ermöglicht es Ihnen, unbegrenzte entwickeln - man kann eine ganze Zeit, um "Pick up" Ihrer Website und unterwegs auf Ihrem eigenen Server. Die wichtigsten Funktionen des Dienstes ist kostenlos, werden Sie nicht haben, etwas zu Beginn des Geschäftsjahres zu zahlen. Ich habe diesen Service Learning-Kurs. Es ist klar, dass nicht alle werden auf einmal klar, dass etwas nicht funktioniert, was Sie ahnen gar nicht, - ich werde Ihnen helfen und Sie umgehend darüber informieren. Um das Training brauchen Sie nur registrieren zu bekommen, warten Sie nicht, registrieren Sie Ihre Website jetzt!

 

Iş adamlarına müraciət - İnternet bir iş başlamaq üçün asan olmayıb!

На АзербайджанскомSalam, Hörmətli Həmkarlar! Mən sizə daha yaxşı üçün həyat dəyişdirmək istədiyiniz bilirik ki, siz mənim ailə üçün yaxşı etmək istəyirəm və iş yolunu seçmiş - şirkətin yaradılması yolu. Və ya xüsusi mütəxəssis bildirin. Bu çox layiqdir. Haqqında "post-sovet" kosmik böyük bir şirkət və ya ictimai təşkilat işləmək üçün ən təhlükəsiz yolu hesab olunur. Lakin, öz biznes yaratmaq yolu ilə gedir və bu çox doğrudur.

Mən yalnız açılmış, mən internet və ya saytlar barədə, biznes haqqında heç bir şey bilirdi. Bu mən Internet texnologiyası ilə bağlı bir iş yarada idi və mən bu barədə çox şey öyrəndim və həyata ki, baş verib. İndi başqaları ilə bilik və ən yaxşı təcrübələri bölüşmək üçün vaxt var ki, bilirik. Mən proqramlaşdırma bilik və ya öz web yaratmaq üçün xüsusi bir şey olmadan hər kəs imkan verir ki, xidmət yaratmışdır.

Sitenizde sites kimi məşhur dizaynerlər hər hansı bir reklam heç vaxt olmayacaqdır. Bu sistem limitsiz inkişaf etdirməyə imkan verəcək - öz server sizin site və hərəkət kifayət qədər vaxt "ala" bilər. Xidmətin əsas funksiyaları pulsuzdur, siz iş başında bir şey ödəmək üçün yoxdur. Mən bu xidmət təlim kurs əlavə edib. Bu seferde aydın olacaq ki, aydındır ki, bir şey, hətta şübhəli nə iş deyil - mən sizə yardım və bu barədə sizə xəbər verəcəkdir. Yalnız qeydiyyatdan lazımdır təlim kursu almaq üçün gözləmək yoxdur, indi sizin web qeydiyyatdan!

Интегрировано с: